کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۱:۲۸:۳۹ +۰۳:۳۰

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)

کارگروه سفیران قرآن (آموزش تدبر در دانشگاه ها)