سلام بر شماسلام بر شماسلام بر شماسلام بر شماسلام بر شماسلام بر شماسلام بر شما علی

علی رضا محمد تقی نقی سعید حسن حسین

 

sssssssssssssss للللللللللللل ااااااااااااااااsssssss

ddddddddddddddddddddddddddd  ببببببببببب ddddddddd

fffffffffffffffffffffffffffffffff

gggggggggggggggggggggggg

ssssssssssssssssssssss

dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

fffffffffffffffffffffffffffffffff

gggggggggggggggggggggggg

ssssssssssssssssssssss

dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

fffffffffffffffffffffffffffffffff

gggggggggggggggggggggggg

yyyyyyyyyyyyyyy

۱۳۹۷-۱۱-۸ ۱۲:۴۱:۳۳ +۰۳:۳۰آذر ۱ام, ۱۳۹۷|کارگروه آموزش تخصصی تدبر|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه